Skip to main content

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Uitgezonderd uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarde afwijkingen, gelden alleen de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden op al de overeenkomsten tussen partijen. Deze bepalingen blijven gelden, ook wanneer in de eventuele voorwaarden van de klant wordt gesteld dat deze voorrang hebben. De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijd door Thibautdewinter.be worden aangepast en zij zullen effect hebben na zeven dagen te rekenen vanaf de mededeling (ook per e-mail of elektronische nieuwsbrief).
 2. Onze leveringstermijnen gaan in op de datum vermeld op de door ons verstuurde schriftelijke bevestiging van de bestelling (per post, fax of email) of ten vroegste te tellen vanaf de ontvangst van het voorschot en de ontvangst van de door de klant aan te leveren materialen (teksten, beeldmateriaal, etc..). In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden hebben we het recht onze leveringen volledig of gedeeltelijk stop te zetten of uit te stellen. In elk geval hebben beide partijen het recht de bestelling te annuleren indien de staat van overmacht langer dan 6 maanden duurt, dit per aangetekend schrijven en zonder schadevergoeding.
 3. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen zijn de facturen betaalbaar uiterlijk op de vermelde vervaldag. Indien er geen vervaldag vermeld is, dan zijn de facturen betaalbaar binnen de 15 dagen van de factuurdatum. De facturen niet vereffend op hun vervaldag, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag, aan een intrest van 2% per maand op het niet betaalde bedrag. Bovendien is, bij een niet- of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur dertig dagen na hun vervaldatum, een forfaitaire en niet aftrekbare vergoeding verschuldigd van 15%. Bij niet-betaling van één factuur op vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar. Indien moet overgegaan worden tot gerechtelijke procedure, dan worden alle kosten daarvoor integraal doorgerekend aan de klant bovenop wat hierboven reeds vermeld werd. Daarenboven behouden we ons het recht bijkomende leveringen slechts tegen voorafbetalingen uit te voeren.
 4. Alle periodiek te betalen diensten, dienen voor aanvang van de periode betaald te zijn. Alle periodiek terugkerende diensten dienen minstens 3 maanden voor vervaldag van de overeenkomst met aangetekend schrijven opgezegd te worden. Indien deze opzegtermijn overschreden is, dan is de eerstvolgende periode volledig te betalen en dus opeisbaar.
 5. Om ontvankelijk te zijn, dienen opmerkingen en klachten tegen deze facturen ons binnen de acht dagen en schriftelijk te worden overgemaakt.
 6. Verbreking van een overeenkomst is enkel mogelijk mits akkoord van de verkoper en mits betaling van een schadevergoeding door de klant van 30 %.
 7. De leveringstermijnen worden slechts gegeven bij wijze van aanduiding en kunnen géén ontbinding van de verkoopsovereenkomst noch de betaling van vergoeding of intresten door de klant met zich meebrengen.
 8. Behoudens andersluidende overeenkomst blijft Thibautdewinter.be de eigenaar van alle video producties, grafische ontwerpen, cinematografische bestanden en fotobestanden, de programmatie alsook de broncode. Het is aan de klant niet toegelaten om deze over te dragen aan derden, deze al dan niet tegen vergoeding door derden te laten gebruiken, deze te kopiëren en/of aan te wenden voor andere doeleinden, deze op andere dragers, folders,…. aan te brengen. De klant zal al de wettelijke bepalingen van de privacy respecteren.
 9. Thibautdewinter.be heeft het recht de gemaakte video producties of multimedia toepassingen te publiceren in het portfolio van de eigen website, dit zonder toestemming van de opdrachtgever.
 10. Thibautdewinter.be is er toe gerechtigd om haar prestaties te allen tijde op te schorten wanneer (1) facturen niet betaald worden binnen de zeven dagen na daartoe te zijn aangemaand, (2) aan een website een inhoud wordt gegeven die illegaal is, derden kan schaden, voor hen denigrerend kan zijn, (3) auteurs- en eigendomsrechten van derden miskent. Van zodra de diensten werden opgeschort, neemt deze overeenkomst van rechtswege en zonder enige verdere ingebrekestelling een einde. Alleszins zal de klant, ook na de beëindiging, Thibautdewinter.be vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet respecteren van één van de bepalingen van deze overeenkomst en alle geleden schade (zowel de rechtstreekse als de gevolgschade) vergoeden.
 11. Thibautdewinter.be is niet verantwoordelijk voor eventuele gevallen van overmacht hierin begrepen tijdelijke onderbrekingen van internetsystemen, dit ongeacht de oorzaak. Uit dien hoofde is hij dan ook niet vergoedingsplichtig. De klant dient eventuele storingen dadelijk aan Thibautdewinter.be te melden doch is ervan op de hoogte dat Thibautdewinter.be geen enkele controle uitoefent op informaticaverkeer, bijgevolg de klant onder meer zelf controle dient uit te oefenen… en hiervan het risico draagt.
 12. Voor zijn prestaties kan Thibautdewinter.be beroep doen op derden, onderaannemers, …, mag hij de bestaande systemen zonder toestemming van de klant aanpassen aan nieuwe technologie, beroep doen op andere providers,… kortom alles wat hij nodig acht om zijn prestaties optimaal en op de economisch meest verantwoorde wijze te verstrekken. Ook mag hij de overeenkomst overdragen aan derden.
 13. Nooit kan een mislukte reportage buiten de wil van Thibautdewinter.be (te wijten aan technische, meteorologische … problemen) of andere uitzonderlijke voorvallen enige vorm van schadevergoeding opbrengen.
 14. Het gemonteerd beeldmateriaal blijft een subjectief product dat de opdrachtgever niet kan gebruiken als reden voor niet-betaling.
 15. De eventuele verplichtingen ten overstaan van Sabam en auteursrecht vallen volledig ten laste van de klant.
 16. Het uitgaande facturenboek geldt als bewijs van verzending per post of per mail van de factuur.
 17. Bij laattijdige betaling zullen intresten en kosten, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling,  worden aangerekend ten belope van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van €50 vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen.
 18. In geval van geschil, van welke aard ook, is alleen de rechtbank van Oudenaarde bevoegd en geldt enkel de Belgische wetgeving. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een rechtbank als nietig zouden worden bevonden, heeft deze nietigheid geen invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst die van kracht blijven.